De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam onder nummer 61645842
Versie 06-10-2014

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD of memory stick.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. zijnde Kira Deckers – Biefel, Dave Deckers, handelend onder de naam Your Story Fotografie, YS Fotografie)
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW, hierna te noemen “Opdrachtgever”.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Your Story Fotografie  en een Opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Your Story Fotografie  heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte heeft een standaard geldigheid van 14 dagen.

4. Factuur en betaling

4.1 De Opdrachtgever zal de factuur van Your Story Fotografie  op onjuistheden controleren. Indien de Opdrachtgever niet binnen zeven werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Opdrachtgever op reclamatie.
4.2 Betaling dient te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de fotoshoot.
4.3 De Opdrachtgever verricht de aan Your Story Fotografie  verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Your Story Fotografie  heeft verstrekt.
4.4 Indien Your Story Fotografie  het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Opdrachtgever in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.
4.5 Indien de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
4.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van Your Story Fotografie  nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Your Story Fotografie  dan ook.

5. Levering

5.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar Your Story Fotografie  zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Opdrachtgever tot het moment dat de Beelddragers door Your Story Fotografie  onbeschadigd retour zijn ontvangen.
5.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Opdrachtgever.
5.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Your Story Fotografie  vastgesteld.
5.4 Indien Your Story Fotografie  en de Opdrachtgever overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Your Story Fotografie  het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
5.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

6. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen twee werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan Your Story Fotografie  te worden medegedeeld. Your Story Fotografie  heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Opdrachtgever zou leiden. Afwijkingen als gevolg van kleur en helderheid van de foto’s als gevolg van ongekalibreerd beeldscherm valt hieronder niet.

7. Bezit/eigendom Beelddragers

7.1 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Opdrachtgever gehouden de schade die Your Story Fotografie  hierdoor lijdt te vergoeden.
7.2 Beelddragers blijven eigendom van Your Story Fotografie . De Opdrachtgever heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

8. Herstelkosten

Indien de codering of andere aanduidingen achterop een Beelddrager in het beheer van de Opdrachtgever onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen, heeft Your Story Fotografie  recht op vergoeding van de herstelkosten door de Opdrachtgever. Hetzelfde geldt indien een diapositief niet voor publicatie in aanmerking is gekomen maar wel uit zijn omraming is gehaald.

9. Opdracht

9.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Your Story Fotografie  zich jegens de Opdrachtgever verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
9.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van Your Story Fotografie . Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Your Story Fotografie  aan de Opdrachtgever van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Opdrachtgever aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Opdrachtgever van het uitvoeren van werkzaamheden door Your Story Fotografie  overeenkomstig de offerte.
9.3 Your Story Fotografie  heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
9.4 Wijzigingen in de opdracht door de Opdrachtgever om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Opdrachtgever en zullen door Your Story Fotografie  slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en aan Your Story Fotografie  is geretourneerd.
9.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Your Story Fotografie  recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
9.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Your Story Fotografie  volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Your Story Fotografie  werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

10. Internet

10.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Opdrachtgever ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.
10.2 De Opdrachtgever zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.
10.3 De Opdrachtgever zal Your Story Fotografie  vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan Your Story Fotografie verstrekken.

11. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Your Story Fotografie.

12. Inbreuk op auteursrecht

12.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Your Story Fotografie .
12.2 Bij inbreuk komt Your Story Fotografie  een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Your Story Fotografie  gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

13. Portretrecht en rechten van derden

13.1 Opdrachtgever geeft te allen tijde Your Story Fotografie recht om de gemaakte Fotografische werken te gebruiken op haar Website, Blog enz. zonder dat hiervoor een vergoeding of restitutie verstrekt wordt.
13.2 Indien Opdrachtgever schriftelijk en uitdrukkelijk, vooraf aan de shoot, kenbaar maakt aan Your Story Fotografie dat Opdrachtgever niet zichbaar gemaakt wenst te worden op enige wijze door Your Story Fotografie, zal Your Story Fotografie hier gehoor aan geven.
13.3 De Opdrachtgever die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Opdrachtgever vrijwaart Your Story Fotografie  van alle aanspraken te dier zake.

14. Persoonlijkheidsrechten

De Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Your Story Fotografie  conform artikel 25 lid 1 subcendAw in acht.

15. Naamsvermelding

15.1 De naam van Your Story Fotografie dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
15.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Your Story Fotografie  een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Your Story Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
15.3 Wanneer de Opdrachtgever schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Your Story Fotografie  op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Opdrachtgever tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata - zoals ze door Your Story Fotografie  tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt.

16. Aansprakelijkheid Your Story Fotografie

Your Story Fotografie  is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Your Story Fotografie  of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

17. Faillissement/surséance

Zowel Your Story Fotografie  als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij.

18. Rechts- en forumkeuze

18.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
18.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
18.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Your Story Fotografie  en de Opdrachtgever, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.